Skip to Content

O nama - Šta mi verujemo i učimo

Osnovna doktrina ove grupacije je:

Biblijski standard punog spasenja koje je nanovorođenje i vera u spasonosno delo Božije, pokajanje, krštenje zaranjanjem u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista, i krštenje Duhom Svetim sa znakom govorenja u drugim jezicima kako Duh daje i svetost življenja.

Mi ćemo nastojati zadržati jedinstvo Duha dok svi nedođemo u jedinstvo vere.

U isto vreme ohrabrivaćemo svu braću iz svake grupacije i denominacije da se ne svađaju i dele da ne budu u zavadi zbog svojih različitih pogleda da ne bi razdvojili telo - Crkvu.

Otkrivenje
Mi verujemo da se Hrišćanstvo temelji na OTKRIVENJU. Otkrivenje Boga, Njegove volje, Njega samoga i Njegovog karaktera.

Bog se ne objavljuje samo da bi čovek znao o Njemu, već da bi mogao da obnovi svoj odnos sa Njim samim.

Bog se objavljuje da bi čoveka spasio. Matej 16:17 1. Kor. 2:9-10 1. Tim. 2:4

Bog se u Hristu Isusu objavio nama, sa svrhom da bismo mogli da razumemo Onoga koji je bio sakriven, jedini, nevidljivi, večan i pravedan Bog.


 Biblija - Reč Božija


Mi verujemo da je Biblija inspirisana od Boga; nepromenljiva Reč Božija.
"Celo je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za učenje, za uveravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi.” II Timoteju 3:16

BIBLIJA je vrhuski autoritet – Ustav Hrišćana (Sveto pismo Starog i Novog zaveta)

Biblija je jedini autoritet dan od Boga koji čovek poseduje. Zato sva nauka, vera, nada, i sve instrukcije za crkvu, porodicu i društvo moraju da se baziraju na Reči, i izbalansiraju sa Biblijom. Potreba da se čita i izučava Biblija i to da čine svi ljudi svugde, a mogu je jasno razumeti samo oni koji su pomazani Duhom Svetim.


“I vi pomazanje koje primiste od Njega, ono u vama stoji, i ne trebujete da vas ko učI, nego kako vas to pomazanje samo u svemu uči, i istinito je i nije laž, ostanite u njemu po nauci koju vam ono dade.” I Jovanova 2:27
“Znajući pre svega da nijedno proroštvo Pisma ne može svaki po sebi kazivati, jer nije nikad proroštvo doneti voljom nekog čoveka, nego su progovorili sveti Božiji ljudi pokrenuti Duhom Svetim.” II Petrova 1:20-22

Biblija kao Božija Reč, sama o sebi govori:


a) Bog je svojom Rečju stvorio nebo i zemlju - “U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja beše pusta i prazna: nad bezdanom beše tama, i duh Božiji lebdaše nad vodama. Bog reče: Neka bude svetlost. I bi svetlost.” Postanak 1:1-3


b) Božija Reč je živa i silna – “Sin, koji je odsjaj slave njegove i slika obličja njegova, koji svemir uzdržava svojom silnom reči, i svršivšI očišćenje greha naših, sede sa desne strane prestola veličanstva na visini.” Jevrejima 1:3

c) Božija Reč je život – “Duh je ono što oživljava, put ništa ne pomaže. Reči koje vam ja rekoh duh su, život su.” Jovan 6:63

d) Božija Reč isceljuje, oslobađa i spasava – “A zavapiše ka Gospodu u muci svojoj, i on ih izbavi iz nevolje njihove. Posla im reč svoju i isceli ih, izbavi ih iz groba njihovog.” Psalm 107:19-20

e) Božija Reč daje svetlo i vođstvo – "Reč je tvoja žižak nozi mojoj, svetlost stazi mojoj.” Psalm 119:105

f) Božija Reč je seme koje donosi rod – “Drugi primaju seme na dobru zemlju; to su oni koji slušaju reč i primaju je, i donose plod po trideset, po šesdeset i po sto.” Marko 4:20

Biblija sama sebe tumači, a Njen cilj jeste da promeni naše živote.

 

Gospod Isus Hrist je CENTRALNA LIČNOST Biblije, starog i Novog zaveta.


On im reče: ”Ovo je ono što sam Vam govorio, dok sam još bio sa Vama, da se sve mora ispuniti što stoji napisano o meni u zakonu Mojsijevu kod proroka i u Psalmima.” Tada im Isus otvori UM da razumeju pisma. Luka 24;44-45

Svaki čovek, vernik ima pravo i slobodu, kao i odgovornost da čita i proučava Bibliju, a Duh Sveti mu objavljuje Istinu nje same.
Jedan odeljak se ne može tumačiti bez celog konteksta.

 TAJNA TROJSTVA

 1.  Otac: je Božanska osoba koja uvek boravi u Carstvu večnosti

   2. Duh Božji ili Sveti Duh: je oblik Boga koji deluje u vremenu. Manifestuje se u duhovnom svetu u vremenu kao posebna osoba pošto istovremeno postoji kao  večni Bog, Otac u večnosti. 

   3. Bog kao Sin: je oblik Boga u vremenu i u telu. Manifestuje se kao posebna osoba pošto istovremeno postoji večni Bog Otac u večnosti, kao i Sveti Duh koji deluje kao duhovna Božanska osoba u vremenu koji može biti istovremeno u celoj punini i u Sinu i izvan

Njega.   Sin je jedna osoba sa Bogom ocem kad nije u vremenu, kad bude u večnosti tj. kada prestane zastupnicka sluzba Sina, bice JEDNO i JEDAN u Vecnosti.

 

IME BOŽIJE

 Isaija 9:6: Jer nam se rodi dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i IME će mu biti divni,

Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.

Isaija 43:11: Ja sam, ja sam Gospod i osim mene nema spasitelja.

Luka 1:31: I evo zatrudnjet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime ISUS (što znači Jahve Spasitelj)

Luka 2:11: Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, koji je Hristos, Gospod.

Jovan 17:6: Ja javih IME tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta …

Ime Božje koje Božji narod nije do tada poznavao a koje je objavljeno Isusom je ISUS HRISTOS. To je i ime Oca i ime Sina i ime Duha Svetog.

               

Nauka o Bogu - Theologija

 Jedan Istiniti Bog u tri objavljena lica. TRI u jednom Jedan kao Tri objave.

Prva zapovest od svih jeste: "Čuj Izraelu Gospod Bog naš, Gospod jedan je.”
“Jedan Bog i Otac sviju, koji je iznad svega i kroz sve i u svima vama.” Efežanima 4:6

“Isus odgovori: “Prva glasi: “Čuj Izrailje: Gospod Bog naš, jeste jedini Bog.” Marko12:29

“Čuj Izrailju! Jahve je Bog naš, Jahve je jedan!” Ponovljeni zakon 6:4

Mi verujemo u jednog živog, večnog Boga; svemoćnu silu, Svetog u svojoj prirodi, atributima i svrsi; i koji poseduje apsolutno, nepodeljeno Božanstvo.

JEDAN istiniti Bog u TRI objave. Bog kao OTAC, kao SIN, kao DUH SVETI.

Citat: 1. Posl. Ap. Pavla Timoteju 3;16

Velika je tajna prave vere;


"Objavi se kao čovek, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima,propoveda se naznabožcima,verova se na svetu,uznese u slavi".

Na osnovu ove Pavlove Reči a i Izjava samog Gospoda Isusa u svojim porukama a zapisanog u Jevanđeljima, mi verujemo da se Bog nama, svom stvorenju OBJAVIO u TRI RAZLICITA LICA a kao JEDAN Bog, Duh, koji se manifestovao kao covek, Sin Bozji i rodio kao Sin covecji..

Pismo nam daje više nego samo dokaze o Bogu: iskazuje. govori i proklamuje da je znanje o Bogu univerzalno.
“Jer njima je očito ono što se može doznati od Boga: Bog im je to zapravo objavio. Jer iako su upoznali Boga, nisu mu iskazali ni slavu ni zahvalnost kao Bogu. Naprotiv, postali su isparzni u mislima svojim i njihovo je nerazumno srce potamnelo. I kako nisu smatrali vrednim čuvati pravu spoznaju Boga, Bog ih je predao pokvarenom shvaćanju da bi činili što ne dolikuje. Oni, iako poznaju odredbu Božiju prema kojoj vršioci toga zaslužuju smrt, ne samo da to čine i odobravaju onima koji to čine. Rimljanima 1:19,21,28,32

“Oni činom dokazuju da ono što propisuje Zakon stoji upisano u njihovim srcima, o čemu zajedno sa tim daje svedočanstvo njihova savest: unutarnji sudovi koji ih međusobno optužuju ili brane…” Rimljanima 2:15

“Vidite sada da ja, jesam, i da drugog Boga pored mene nema!” Pon. zakon 32:39

“...A Bog je jedan.” Galaćanima 3:20

Bog je Duh


“Bog je Duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i istini.” Jovan 4:24

On nije sačinjen od tela, krvi, kostiju ili fizičke tvari.
"...duh nema tela ni kostiju..” Luka 24:39

Bog poseduje induvidualnost, razumnost i ličnost.
On je samopostojeći, večan i nepromenjiv. Bog je stvaralac svega i darodavac života. On je sveznajući, svugde prisutni, svemoćan, svet, pravedan, istinit i ljubav.

Ovaj jedan istiniti Bog je objavio sebe kao Oca stvaranja, kao sina u izbavljenju; i kao Duh Sveti kroz posinjenje.
“Mi nemamo nego jednoga Boga, Oca, od koga sve dolazi i za koga postojimo, i jednoga Gospoda, Isusa Hrista, po kome sve postoji i po kome postojimo takođe i mi.” I Korinćanima 8:6

“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, koji deluje po svima i u svima stanuje.” Efešanima 4:6

“Kao što je sigurno da Bog beše onaj koji je u Hristu pomirio svet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas reči pomirenja.” II Korin}anima 5:19

“I poznaćete da sam usred Izraela, da sam Gospod, Bog vaš, i da drugog Boga nema…” Joel 2:27

Jedan istiniti Bog se objavljivao u Starom Zavetu na različite načine, za različite potrebe svoga stvorenja.
On je bio za Jevreje El Shadaj, Adonai, Jehova Jire…

Pošto je Bog svet, On ne može ništa imati sa grehom. Božija pravda zahteva kaznu za greh, ali u svojoj ljubavi i milosti, u naše vreme Bog se OBJAVIO u Hristu Isusu.

Duh Sveti

Kao Božija titula identifikuje karakter Božije prirode. To je Bog u aktivnosti (delatnosti). On pomazuje, nanovorađa i objavljuje Istinu. Objavljuje Oca i proslavlja Hrista.
On nije odvojen-zaseban od Boga, nije odvojen-zaseban od Sina, on je Duh, Božji, Duh Hristov, Isusov. On dolazi ljudima, useljava se u njih, sa svrhom da bolje razumeju Pisma (reč od Boga) i mogu da čine Isusova dobra dela i pomaže u izgradnji karaktera vernika. Rimljanima 8;27, Jovan 14;17b Gala. 5 ;22

Bog je Otac


Titula Oca opisuje Boga kao stvoritelja svega, Oca jednorodnog Sina i Oca nanovorođenog vernika.

“Tako li uzvraćaš Jahvi, narode glupi i bezumni! Nije li on Otac tvoj, Stvoritelj, koji te sazdao, po kom postojiš?” Ponovljeni zakon 32:6

“Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome neverni te skrnavimo savez svojih otaca?” Malahija 2;10

 

Ime Božije


Bog je upotrebljavao različita imena–nazive za različite situacije, kao što su: "Elohim", "Elšadaj", "Jehova Rafa", "Jehova Jira", "Jehova Nisi", "Jehova Shalom", "Adonaj", "El Elion", "El Roi" i posebno "Jehova Gospod". Iskupljujuće ime u Starom Zavetu.

"Nadaleko vlast će mu se sterat, i miru neće biti kraja nad prestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim učvrstit će ga i utvrditi u pravu i pravednosti. Od sada i doveka učinit će to privržena ljubav Jahve nad Vojskama." Izaija 9:6

"Rodit će sina, i nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njegovih." Matej 1:21

"Spasenja nema ni po jednom ni po drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti." Dela 4:12

Novozavetno Ime Božije u kome je sva PUNINA objave Imena Božjega jeste: Gospod Isus Hrist


Bog je Sin


Jedini istiniti Bog, Jehova Starog Zaveta, uzeo je na sebe formu čoveka, i kao Sin čovečji, je bio rođen od device Marije.

Isus Hrist je došao sa svrhom - da ga čovek može razumeti i da spasi grešnog čoveka.
Kao sto je Pavle rekao: "Bez sumnje, uzvišena je tajna prave vere: Bog se javio u telu, očitovan Duhom je opravdan, anđelima pokazan, poganima propovedan, u svetu verovan, u slavu uznesen.” I Timoteju 3:16

“Ka svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše.” Jovan 1:11
Ovaj jedini istiniti Bog je objavljen u telu, to jest u Sinu Isusu Hristu.

“Kao što je sigurno da Bog beše onaj koji je u Hristu pomirio svet sa sobom, koji nije uračunao ljudima njihovih prekršaja i koji je stavio u nas reči pomirenja.” II Korinćanima 5:19

“On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevšI narav sluge i postavši sličan ljudima. Kada postade kao čovek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedinstveno ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu “pokloni svako koleno” nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna – na slavi Boga Oca: Gospod je Isus Hrist.” Filipljanima 2:6-11

“Kao ljudi koji isčekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavi sjaja velikog Boga, našeg Spasitelja, Isusa Hrista.” Titu 2:13

“Mi verujemo da ”… u Njemu stanuje sva punina božanstva telesno” Kološanima 2:9

“Jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu.” Kološanima 1:19


Isus je u svojoj ljudskosti bio čovek; u njegovom božanstvu je bio i jeste Bog.
Njegovo telo je bilo Jagnje, ili žrtva Božija.

 

SLUŽBA SINA:

ključna stvar za razumevanje Boga jeste razumeti i imati otkrivenje SLUŽBE SINA.

Po Njemu da pomiri sve sa sobom… "Sad pomiri smrću ćovećjeg tela njegova..." Kol. 1;20-22

On je jedini posrednik između Boga i čoveka.
"Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi: čovek Hrist Isus."


Isus je sa svoje Očeve strane bio božansko biće a sa majčine strane, ljudsko. Ipak, on je bio poznat kao sin Božiji i isto tako kao sin čovečji, ili Bog-čovek.

Luka 9;10 1. Tim 2;5 Dela 17;31

1 Korinćanima 15: 24-28

"Jer sve je podložio pod njegove noge. A kad rekne: Sve je podloženo, izuzima se, jasno, onaj koji mu je sve podložio."
"Kad mu bude sve podloženo, tada će se i sam Sin podložiti onome koji je njemu sve podložio, da bude Bog sve u svemu."


"Ja sam Alfa i Omega, veli Gospod Bog, koji jest, koji bijaše i koji će doći, Svemogući." Otkrivenje 1:8

Duhovni svet


Anđeli i pali anđeli - Sotona i demoni.

Pre stvaranja sveta Bog je stvorio anđele, koji su duhovna bića sa individualnim ličnostima i sa svrhom da služe.Psalm 103;20 Hebrejima 1;14;
Imaju nebesku službu i takođe zemaljsku službu, kao poslani od Boga. Psalm 91;11-12
Oni su bili i biće sadejstveni u izvršenju Božijeg posla, osobito u Njegovom sudu. Otkr. 17;1

Postoji rang anđela: Arhanđeli, Kerubini, Serafini.
Stvoreni su kao dobri, ali neki su postali zli po svom izboru.
Jedna trećina je pala u prestupu i ne mogu da se pokaju.

Biblija govori: Lucifer je bio stvoren kao dobar anđeo po sili odmah do Boga.
On je postao Svodnik-kada se uzoholio kroz ponos i pobunio trećinu anđela.
Sada je Sotona glavni neprijatelj Božiji i čovekov. Biblija ga naziva: "kučač", "tužitelj", "zavodnik", "krvnik", "otac laži", "lopov", "zmija", "stara aždaja", "bog ovoga sveta", "vladar naroda", "knez koji vlada u vetru" i "knez demona".
Jovan 8;44 , 1.Jov 5;19 , Luka 4;6 , 2. Tim. 2;25-26 , Dela 26;17-18

Iako moćan, on nije sveznajući i svugde prisutan, niti svemoćan.
Bog po svom duhu daje silu vernicima nad sotonom. Jakov 4;7 I 1. Jov 4;4
Isus je dao svoj autoritet svima koji veruju u Njegovo ime! Imaju vlast nad zlim dusima, tj. demonima, i vernici mogu da izgone demone verom u Ime Gosoda Isusa Hrista. Marko 16
Zli dusi-demoni su agenti (sluge) sotone. Oni nisu svezani i imaju tendenciju da zaposednu ljudska bića, i prouzrokuju mnoge fizičke i duhovne bolesti, iskušenja i teskobe. Luka 11;14, luka 13;11-12

Oni su direktno upleteni u: gatanje, vračanje, krivorje, idolopoklonstvo i lažnu religiju. 2 kor 4;3-4 , Efe`. 2;1-2 , 1. Tim 4;1-3
Na kraju će sotona i njegovi agenti-sluge biti svezani i bačeni u ognjeno jezero (pakao-had) za sva vremena. Matej 25;41

 

Lažni bogovi - Idolopoklonstvo


Biblija zabranjuje klanjanje lažnim Bogovima I idolopoklonstvo. 1 Kor. 8;5-6


Hrišćanima nisu potrebni nikakvi likovi, odnosno amajlije u smislu očitovanja duhovnosti, verujući u njih da im donose blagostanje i dobrobit.

Posedovanjem takvih predmeta otvaraju se vrata delovanju demona a navlače na sebe Božiju kaznu. Otkrivenje 9;20-21

 

Postanak čoveka i njegov pad


Mi verujemo kako kaže Pismo-Biblija, da je u početku Bog stvorio čoveka nevinim, čistim i svetim dunuvši u njega svoj večni Duh i načinivši mu telo od praha zemaljskog.

Mi verujemo da su svi ljudi potomci Adama i Eve, a da čovek jeste kruna Božijeg stvaranja.

Čovek je imao i treba zajedništvo sa Bogom.

Čovek je stvoren sa slobodnom voljom i samoodlučuje, jer ga je Bog stvorio slobodnim. Kroz greh neposlušnosti Adam i Eva, prvi u ljudskoj rasi, su pali sa svog svetog položaja, i Bog ih je prognao iz Edena. Kroz neposlušnost jednog šoveka, greh je ušao na svet. Postanak 1:27, Rimljanima 3:23;5:12

Čovek je: duh, duša i telo. Padom u Edenu čovek je postao smrtan po Telu, ali besmrtan po duhu.
Duša čovečija, ili Nefeš na Hebrejskom, odgovara Grčkoj reči Psihe, što označava, volju, osećanja i intelekt-razum. Duša je usko vezana uz telo i odumiranjem tela i duši prestaje svojstvo. 
Duh ostaje zauvek.

Spasenje i Jevanđelje


Milost Božija

"Spasenje je milosni dar Božji". Efežanima 1

Ne postoji drugi način spasenja osim u Božijem planu: Gde je sam Bog došao u liku čoveka-sina Isusa Hrista, da pomiri svet sa sobom. To utelovljenje je bilo sa svrhom otkupljenja.
On - Isus Hrist je umro na Golgoti, raspećem, bio sahranjeni vaskrsao za naše spasenje.

ON-bio sudjen da bi presuda bila: Bog je zadoljan Hristovom žrtvom, oprašta svima koji veruju u Hrista kao zastupnika i Spasitelja i DODELJUJE svakome ko veruje HRISTOVU PRAVEDNOST.

HRIŠĆANSTVO zavisi od smrti i vaskrsenja Hristovog, njezinog OSNIVAČA.
Hristova smrt je trajno iskupljenje čoveka koji veruje u ZAMENU koju je Bog u Hristu pripremio nama. Jovan 14; 6

To je dobra vest ili JEVANĐELJE.

Kroz Hristovu smrt mi smo;
- Otkupljeni nazad Bogu. Gal 3;13 1 Tim 2;6
- Izmireni sa Bogom. Rimljanima 3;25 2 Kor; 5;14 I 21
- Zamenjeni. 2 Kor 5;21 1 Petrova 2;24

Oproštenje greha se dobija sa istinskim pokajanjem, ispovedanjem i ostavljanjem greha.
Jovan Krstitelj je propovedao pokajanje, Isus je proklamirao a Apostoli su ga naglašavali i Jevrejima i Neznabošcima. Dela 2:38, 11:18, 17:30
Reč "pokajanje" dolazi od nekoliko grčkih reči koje znače: "promena pogleda i svrha", "promena srca", "promena misli", "promena života", "transformacija" itd.

Spasonosna vera


Verovati U Isusa Hrista podrazumeva verovati Njegovu Reč.

Iskreno verovanje uključuje POSLUŠNOST. Vera je više od umne saglasnosti, intelektualnog prihvatanja i verbalno (usmeno) priznanje.


Vera je uzdanje, oslanjanje, predanje i primenjivanje Božije Reči kroz Njegova obećanja i zapovesti.

Isus je rekao: "Ne to, kažem vam! Štaviše, ako se ne obratite, svi ćete tako izginuti." Luka 13:3

Luka (24:47) kaže da se na temelju njegova imena mora propovedati obraćenje i oproštenje greha svim narodima, počevši od Jeruzalema.

Mi smo verom opravdani u Gospodu Isusu Hristu. Rimljanima 5:1
Svako ko veruje kako kaže Pismo-Reč, postaje učenik Hristov, počinje da živi po Hristovoj Reči, veruje i postane Hrišćanin (sledbenik Hristov).

Mi verujemo da nema nasleđene vere. Mi verom sledimo Hristovo učenje i postajemo Njegova deca.

Krštenje vodom


Način krštenja u Pismu jeste podnorenje, i samo je za one koji su se u potpunosti pokajali, okrenuvši se od svojih greha.

 

  1. KRŠTENJE U KRISTA, U TELO HRISTOVO, U CRKVU ISUSA HRISTOSA

 

Djela 2:38: A Petar im reče: pokajte se, i da se krsti SVAKI od vas u ime ISUSA HRISTA za oproštenje

grijeha; i primićete dar Svetog Duha.

 

Samo delo krštenja bi trebalo biti učinjeno od službenika Jevanđelja, ili ovlašćenog sveštenog lica, u poslušnosti prema Reči Božijoj, a u ime našeg Gospoda Isusa Hrista, prema Delima Apostolskim 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, tako svesno ispunjavati zapovest iz Mateja 28:19. (diskutabilan deo teksta iz Pisma. U Jevrejskoj Bibliji ne postoji citat i formula trojstva i mnogi Istoričari dokazuju da do 4 veka nije niko i nigde spominnjao ovu formulu u krštenju. Ipak i pored toga mi insistiramo na IMENU a ne imenima, ili nazvima-titulama prilikom krstenja)) 

Kao nekada - tako i danas: "Svi oni koji prihvatiše REČ, Krstiše se..."
Nebitno je mesto, bitna je svrha...

 

 

 

Krštenje Duhom Svetim


Jovan Krstitelj je rekao: "Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi posle mene jači je od mene. Ja nisam dostojan skinuti mu obuću. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem." Matej 3:11

Isus u Delima 1:5 je rekao: "Jovan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim."
Luka nam govori u Delima 2:4: "Svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima, kako ih je već Duh nadahnjivao da govore."

Izrazi "krstiće vas Duhom Svetim i vatrom", "a on će vas ispuniti Duhom Svetim", "dar Duha Svetoga" su sinonimi izraza, upotrebljeni u Bibliji koji se ne menjaju.

Po Pismu, oni koji prihvate dar, ispunjenje, ili krštenje Duha Svetoga, prime i fizičke, inicijalne znakove govorenja drugim jezicima.

Govor u drugim jezicima, kao što je zapisano u Delima 2:4, 10:46, I 19:6, i dar jezika kao što je objašnjeno u I Korinćanima, glava 12 I 14, su iste u suštini ali različite u upotrebi i svrsi.

Gospod kroz proroka Joela kaže: "Izlit ću Duha svoga na svako telo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja." Joel 2:28

Petar, u objašnjenju iskustva ovog fenomena kaže: "On, sad uzvišen Božijom desnicom, pošto je od Oca primio obećanog Duha Svetog, izlio je ovo što sami vidite i čujete." Dela 2:33
Dalje: "Vama je, naime, ovaj obećani dar namenjen, vašoj deci i svima koji su daleko, koliko god ih pozove k sebi Gospod, naš Bog." Dela 2:39

 

Božansko isceljenje i oslobođenje


Prvi zavet koji je Gospod (Jehova) načinio sa decom Izraela nakon što ih je izveo iz Egipta jeste bio zavet isceljenja.

Gospod je rekao: "Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga Svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uvo njegovim zapovedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje." Izlazak 15:26

U nekim prevodima čitamo: "Isus je obilazio po svoj Galileji učeći u tamošnjim sinagogama, propovedajući Radosnu vest o Kraljevstvu te ozdravljajući svaku vrstu bolesti i nemoći u narodu. Tada se pronese glas o njemu po svoj Siriji, pa su dovodili k njemu sve koje je mučila kakva nevolja, razne bolesnike i mučenike, opsednute, mesečare i uzete, a on ih je ozdravljao." Matej 4:23,24

"Isus Hrist isti je juče i danas i zauvek će biti isti."` Jevrejima 13:8

Mukom i patnjom, Gospod Isus Hrist platio je za isceljenje naših tela, isto kao i za spasenje naših duša jer: "Za naše grehe probodoše njega, za opačine naše njega satreše. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane isceliše." Izaija 53:5
Matej (8:17) kaže: "Tako se ispuni reč proroka Izaije: On slabosti naše uze i ponese naše bolesti." (Pogledaj I Petrova 2:24)
Iz ovoga mi vidimo da Božansko isceljenje naših tela jeste iskupljenje. Pošto je to istina, onda je ovo za sve one koji veruju.
Kasnije, Jakov je napisao u svojoj Poslanici svim crkvama: "Boluje li ko među vama? Neka sebi dozove crkvene starešine. Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena s verom spasiti bolesnika. Gospod će ga podići i, ako je učinio grehe, dobit će oproštenje. Prema tome, ispovedajte grehe jedan drugomu i molite jedan za drugoga da ozdravite." Jakov 5:14-16

Sva ova obećanja su za crkvu danas.

Zavet Večere Gospodnje


Na noć izdaje našeg Gospoda, on je večerao pashalno jagnje sa svojim Apostolima, posle koje je utvrdio NOVI zavet, SAVEZ KRVI Hristove.

"Zatim uze hleb, zahvali i razlomi ga pa im ga dade govoreći: "Ovo je telo moje, koje se za vas daje. Ovo činite na moju uspomenu". Isto tako posle večere uze čašu te reče: "Ova je čaša Novi Savez u mojoj krvi, koja se za vas proliva." Luka 22:19-20

Pavle je podučio crkvu kako da to koristi. I Korinćanima 11:23-34

Tako je započela upotreba hleba i plodova čokota, VINA, koji su slika njegovog slomljenog tela i prolivene krvi.

Tu postoji takođe i duhovna važnost i blagoslovi u uzimanju zaveta, Večere Gospodnje. PRISUSTVO i OBNOVA ZAVETA i SAVEZA je neophodna za sve vernike koji čine jedno lokalno telo-zajednicu.

Kada se završila Večera Gospodnja, mi čitamo u Jovanu 13:4-5 "Ustane od večere, skine ogrtač, uzme ubrus i njime se opaše. Zatim ulije vode u posudu za pranje te počne učenicima prati noge i brisati ih ubrusom kojim bijaše opasan." Isus je rekao: "Dakle, ako ja, Gospod i Učitelj, opra vama noge, i vi ih morate prati jedan drugome. Dao sam vam primer,da i vi činite kako ja učinih vama." Jovan 13:14-15


Ovaj prvi primer je bio dan od našeg Gospoda kao Božanska institucija. Dobro je pratiti njegov primer i prati noge jedni drugima, ovo pokazuje duha poniznosti.

Ovo delo može biti po dogovoru.

Svetost i Hrišćanski život


Pobožan život bi trebao da karakteriše život svakog Božijeg deteta, i mi bi trebali da živimo prema načinu i primeru danom u Reči Božijoj.

"Baš se tim očitova milost Božija u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svetskih požuda te živimo umereno, pravedno i pobožno u ovom svetu." Titu 2:11,12
"Ta na to ste i pozvani, jer je i Hrist trpio za vas i ostavio vam primer da idete njegovim stopama; on koji ne učini greha i u čijim se ustima ne nađe prevare; on koji vređan nije zauzvrat vređao, mučen nije pretio, nego je to prepuštao pravednomu Sucu." I Petrova 2: 21-23


 

Hrišćanski život je dnevno hodanje po veri. To uključuje:


- Molitvu. Matej 6;5-15 I ef . 6;18

- Proučavanje Biblije. Psalm 119;11-16 2. Tim; 2;15

- Verno posećivanje sastanaka i pokornost prema starešinama. Jevr. 10;25 13;17
"U savezu sa svima težite za spasenjem i za posvećenjem bez kojega niko neće videti Gospoda." Jevrejima 12:14
" Već kao što je svet onaj koji vas je pozvao, postanite i sami sveti u svemu življenju, jer stoji pisano: "Budite sveti jer sam ja svet." Ako dakle zovete Ocem onoga koji bez pristrasnosti prema osobama sudi po delima svakoga pojedinca, provodite sa strahom vreme svakoga boravka u tuđini. Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim - srebrom ili zlatom od svoga bezvrednoga, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocenom krvi Hrista kao nevina i bez mane Janjeta." I Petrova 1:15-19

- Post Matej 6;16-18 9;14-15

- Svetost života Jevr. 12;14

- Bogoštovanje Psalm 100 1-5

Hrišćani na svojim sastancima trebaju moliti u Duhu i Istini, slaviti svoga Gospoda koji ih je spasio.

Duhovno izražavanje Bogoštovanje, uključuje lično posvećenje.


- SUBOTA i njena primena

1. Mojsijeva-Postanak 2:3 : I blagoslovi Bog sedmi dan I posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini.

 

Sedmog dana se Duh Sveti iz Carstva vremena (zemlje), vraća u Carstvo večnosti(nebesko) i ponovo se spaja sa Ocem. Za Božji narod Subota je bila vremenski period u kojem su mogli duhom prebivati u večnosti zajedno sa Ocem iako su telesno bili u vremenu. Blagoslovi subote važe i danas za Božji narod. Subota je simbol večnosti i ODMORA. Isus ne ukida subotu već je proširuje, tako da blagoslove Subote i pristup večnosti putem Isusa možemo imati 7 dana u sedmici 24 sata dnevno.

 

Zajedničko Bogoštovanje-sastanci uključuju:


- Slavljenje sa povišenim glasom
- Pevanje
- Sviranje muzičkih instrumenata
- Glasno moljenje
- Podizanje ruku
- Pljeskanje rukama
- Radovanje, smejanje i plakanje
- Igranje pred Gospodom

Desetak i prinosi


Mi verujemo da je desetak Božiji finansijski plan da bi se zbrinuo za svoj posao, i on postoji još od dana Abrahama.

Desetak je došao sa verom još od Abrahama, Mojsijev zakon je to podržao, i Izrael je to praktikovao kada je bio u redu sa Bogom.
Isus je to utvrdio u Mateju 23:23, i Pavle je rekao da dajemo kako nas Bog blagosilja.

Nemoj da okradaš Boga za njegov deo to jest desetak i davanje. (čitaj Malahija 3)

Mi takođe verujemo u posebno žrtvovanje i odvajanje za život i funkcionisanje Crkve.

Svake prve nedelje…

Milost spasenja


"Baš se tim očitova milost Božija u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svetskih požuda te živimo umereno, pravedno i pobožno u ovom svetu." Titu 2:11-12

"Jer, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a po Isusu Hristu dođe milost i istina." Jovan 1:17

Mi verujemo da Hrišćanin koji želi ostati spašen mora hodati sa Bogom i držati sebe u ljubavi Božijoj (Juda 21) i u milosti Božijoj. Reč "milost" znači "naklonost".
Kada osoba načini prestup i zgreši protiv Boga, on gubi njegovu naklonost. Ako on nastavi da čini greh i ne pokaje se , on će na kraju biti izgubljen i bačen u jezero ognjeno. (Pročitati Jovan 15:2,6, II o Petrova 2:20-22)

Juda govori o otpalima od Gospoda u njegove dane i o njihovoj nagradi. (Takođe pročitaj Jevrejima 6:4-6)

"Da, milošću ste spašeni po veri. To ne dolazi od vas; to je dar Božiji." Efežanima 2:8

"Dakle, svaki onaj koji se iskreno pokaje nalazi milost" 1. jovan 3


 

Obnova svih stvari


Mi razumemo kada pismo uči o vraćanju svih stvari, koje je Bog progovorio kroz usta svih Svetih proroka od kada je svet poćeo (Dela 3:21) ali nemožemo videti da su đavo, njegovi anđeli i svi grešnici uključeni. (Pogledaj Otkrivenje 20:10)

Uznesenje Vernika


Mi verujemo da se vreme približava kada će se naš Gospod pojaviti; tada će mrtvi u Hristu ustati, a koji su živi će biti uzeti da se susretnu sa Gospodom u oblacima. (I Solunjanima 4:13-17, I Korinćanima 15:51-54, Filipljanima 3:20-21)

Drugi Hristov dolazak


Mi verujemo da Isus dolazi ponovo, po drugi put, kao osoba, baš kao što je i otišao, je jasno pokazano od Gospoda Isusa Hrista samog i bilo je propovedano i učeno u ranim Hrišćanskim crkvama od Apostola; što više, deca Božija su iskrena danas, sa nadanjem čekaju taj veličanstveni događaj. (Matej 24; Dela 1:11; 3:19-21; I Korinćanima 11:26; Filipljanima 3:20-21; I Solunjanima 4:14-17; Titu 2:13-14)

Milenijum-Hiljadu Gosdišnje carstvo Hristovo na zemlji


Što više, mi verujemo da nevolje nad zemljom su početak tuge i postaće još intenzivnije.

"Kad je sedio na Maslinskoj gori, pristupiše mu učenici njegovi, zasebno, te mu rekoše: "Kaži nam kad će to biti i koji je znak tvoga dolaska i svršetka sveta?" Pazite da vas ko ne zavede - odgovori im Isus jer će mnogi doći pod mojim imenom i reći: "Ja sam Mesija, i mnoge će zavesti. Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete. Jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak. Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će gladi i potresa zemlje u raznim mestima. To je tek početak strašnih bolova".

"U ono će vreme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vreme teskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vreme tvoj će se narod spasiti - svi koji se nađu zapisani u Knjizi." (Matej 24:3-8; Danijel 12:1),

"I taj period nevolja će slediti zora boljeg dana na zemlji i biće hiljadu godina biti mir na zemlji i dobra volja među ljudima. (Otkrivenje 20:1-5; Izija 65: 17-25; Matej 5:5; Danijel 7:27; Mihej 4:1-2; Jevrejima 2:14; Rimljanima 11:25-27)

Konačan Sud i VEČNOST


Kada se hiljadu godina završi, biće vaskrsenje svih mrtvih, koji će biti pozvani pred veliki beli tron zbog njihovog konačnog suđenja, i svi oni čija imena nisu nađena u knjizi života biće bačeni u ognjeno jezero, koji izgara sa sumporom, koje je Bog pripremio za đavola i sve njegove anđele, Sotona sam će biti bačen prvi. (Matej 25:41; Otkrivenje 20:7-15; 21:8)

 

 NOVO NEBO I NOVA ZEMLJA

 

Otkrivenje 21:1: I videh novo nebo i novu zemlju, jer prvotno nebo i prvotna zemlja uminuše, ni mora više nema.

Po završetku vremena u kojem živimo, nastat će period samo večnosti (Otk. 10:6b “Vremena više neće biti”). U večnost će biti prenešeni spašeni. Onda će Bog ponovo stvoriti Nebo i Zemlju. Na zemlji koja će opet biti u vremenu, živet će zajedno sa Isusom Hristom spašeni na koje vreme više neće imati uticaj (kao što su prvobitno stvoreni Adam i Eva).

Blagoslove koje nam je dao naš Bog i Spasitelj Isus Hristos možemo već danas koristiti i duhovno uživati jer ko ima Sina ima već sada Život vječni, jer imamo veru i svest o večnosti.page | about seo