Skip to Content

Bog-Isus Hrist-Čovek, žena (supruga) i deca-PORODICA, DOM!

Povodom nedelje braka.
Efežanima 5:22-33
Bog-Isus Hrist-Čovek, žena (supruga) i deca-PORODICA, DOM!
Hteo bi da pre svega naglasim Božji RED u tumačenju Pisma u pitanju ODNOSA, poredka-reda.
Biblija nas uči da je Bog, GLAVA Isusu Hristu. (Termin glava ču koristiti kao POĐREĐENOST a ne nasilno vladanje)
Dakle kao što je Hrist bio podređen Bogu do smrti, tako je MUŠKARCU glava Isus Hrist. Čovek glava ženi i samo u ovom redu postoji autoritet koji proizvodi poslušnost i ljubav.
Moram naglasiti ovo. Po Bibliji-Pismu-Bogu, muškarac je GLAVA ženi dok je podredjen Isusovom učenju, dok ljubi Boga, poštuje i praktikuje učenje Pisma i LJUBI, POŠTUJE svoju suprugu kao svoje telo - kao samog sebe, kao što je Isus ljubio svoju Crkvu i dao sebe za nju.
Žene čiji supružnici nisu spašeni i Glava im nije Hrist, treba da se drže učenje Pisma u podređenosti suprugu do trenutka kada ih uslove da više vole supruga od Hrista (zabranjuju odlazak u zajednicu, prisiljavaju ih da čine ono što Pismo zabranjuje ili od njih ne traži ili im brane verovanje itd)
Žene čiji muževi iako verni ne poštuju Isuso učenje i ne ljube svoje žene automatski gube autoritet Božji, jer su odstupili od Glave-Isusa Hrista.
Pavle Apostol se drži Isusovog učenja o braku. On opisuje odnos između muža i žene. Kada govori o mužu uvijek takođe govori o ženi. „Jer je muž glava žene … Ko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe… Zato će čovek ostaviti oca i majku te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo... Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža ”
Donekle paralelan odlomak, Kološanima 3:18-19, govori o muževima i ženama u množini. Pavle se obraća svim muževima i ženama među vernicima u Kolosu a ne misli da muževi mogu imati više žena niti više puta ženjeni. (Ovo naglašavam zbog nebiblijskog učenja o tzv. zakonu muža-čoveka, gde može u nekim situacija da odpušta i ponovo se ženi )
Što se tiče privrženosti, nova zajednica BRAK ima prednost nad svim pređašnjim i budućim odnosima (1. Mojsijeva 2:24).
Neki ljudi, to se odnosi na muškarce u braku i dalje više drže do svojih roditelja nego do partnera. To je recept za bračnu katastrofu i zanemarivanje Božije namere koju zovemo “ostaviti i prilepiti se”. Do sličnog problema dolazi kada se jedan od supružnika veže za dete da bi ispunio svoje emocionalne potrebe, a zanemaruje partnera.
Par treba da postane jedno u emocionalnom, duhovnom, finansijskom i svakom drugom smislu. Kao što se jedan organ u telu brine za sve ostale (želudac vari hranu za celo telo, mozak upravlja telom i omogućava funkcionisanje celine, ruke rade za telo…), tako svaki partner treba da brine o onom drugom. Pojedinac ne sme da smatra novac koji zarađuje samo svojim, već zajedničkim. Efežanima 5:22-33 i Priče Solomunove 31:10-31 nam kroz uloge muža i žene daju primer takvog jedinstva.
Fizički, oni postaju jedno telo, a proizvod tog jedinstva su deca. Deca imaju poseban genetski sklop koji je rezultat njihovog jedinstva. Čak i po pitanju seksa muž i žena ne treba da smatraju sebe vlasnikom svog tela, već ono treba da pripada partneru (1. Korinćanima 7:3-5). Takođe, niko od njih dvoje ne bi smeo da misli samo na svoje zadovoljstvo, već da pruža zadovoljstvo svom supružniku.
Jedinstvo i želja da se udovolji drugom nije automatska, naročito zbog ljudskog pada u greh. Čoveku je u 1. Mojsijevoj 2:24 rečeno da se “prilepi” svojoj ženi.
Ova reč ima dva značenja.
Jedno je da se “zalepi” za svoju ženu, što pokazuje koliko čvrsta mora da bude bračna veza.
Drugo je “silno stremljenje” svojoj ženi. To znači da se stremljenje mora nastaviti i posle udvaranja i venčanja. Telesno smeranje i raymišljanje bey Boga nas podstiče da radimo ono što nama prija i da ne razmišljamo o tome šta je dobro za partnera. Posle medenog meseca većina brakova upada u rutinu, egocentričnosti i samo udovoljavanje. Umesto što svaki partner razmišlja o tome kako njegove potrebe nisu zadovoljene, trebalo bi da se oboje pobrinu da zadovolje potrebe onog drugog.
Koliko god bila lepa zajednica u kojoj dvoje misle o potrebama onog drugog, Bog ima više ciljeve za brak.
Kao što je svako od supružnika služio Hristu pre braka (Rimljanima 12:1-2), tako sada treba da mu služe zajedno i odgajaju decu u tom duhu (1. Korinćanima 7:29-34; Malahija 2:15; Efežanima 6:4). Žena ulaskom u brak, ne prestaje služiti Bogu, kao i pre braka.
Primer takve zajednice su Priskila i Akvila u Delima 18. Kada supružnici zajedno služe Hristu, radost Duha ispunjava njihov brak (Galatima 5:22-23).
U poćetku, po Božjoj zamisli u rajskom vrtu bilo je troje: Adam, Eva i Bog, i vladala je radost, mir i harmonija.
Isto tako je i danas: tamo gde je Bog-Isus Hrist centar braka biće i radosti, jer pravo jedinstvo dva ljudska bića nije moguće bez Boga.
Zbog TOGA trebamo razumeti Božju misao i Božji plan: Bog-Isus Hrist-Čovek - Žena i porodica-DOM
Shalom svimatekst | about seo